Xã Phùng Xá tâp huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/kien-thuc-phap-luat/