Phân loại khoản nợ để lên phương án thu hồi nợ phù hợp với từng loại nợ

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/