Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sở hữu bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất .. #TĐG #KLTNĐH

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/bat-dong-san/