Trong phần 5: Nội dung trình bày về các nguyên nhân chính dẫn đến xử lý và thu hồi nợ xấu tại các NHTM lại chậm. Nguyên nhân xuất phát từ chủ quan của cán bộ NHTM đến các yếu tố khách quan từ khách hàng và môi trường hoạt động.
Hoạt động kinh doanh NHTM luôn gắn liền với rủi ro, tuy nhiên tại sao tỷ lệ nợ xấu lại khác nhau giữa các NHTM, giữa các chi nhánh và cá nhân trong cùng một NHTM?

Tại sao nợ xấu lại cao?
Cán bộ các cấp anh nào nhận đây?
Thế còn trách nhiệm người vay?
Và rồi bối cảnh hiện nay thế nào?

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/