Mến chào bạn!
Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được đúng hạn.
Trong video hôm nay bạn sẽ cùng tôi đi tìm hiểu các nguyên tắc chung về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; đối tượng lập dự phòng phải thu khó đòi; mức trích lập cũng như cách xử lý tài chính khi thực tế không thu hồi được nợ. Đồng thời tôi sẽ chia sẻ với bạn về phương pháp kế toán (theo TT200/2014/TT_BTC) khoản dự phòng phải thu khó đòi.
Tôi rất hạnh phúc nếu video này giúp ích được cho bạn trong học tập và trong công việc.
Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.
#ketoanhathu #duphongphaithukhodoi #TK2293
__________________________
Kết nối với Kế Toán Hà Thu:
Zalo: 0943.200.280
Youtube:

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/