Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Quy định mới về chính sách, tổ chức trong hoạt động …

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/