Đây là một video văn minh và rất nhiều kiến thức pháp luật.
ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA TƯ CÁCH ỨNG CỬ VIÊN “CHỊ KIẾN LỬA” | ỦNG HỘ BẦU CỬ | NHỚ CHỐNG DỊCH
#hoailinh #vohoangyen #trinhkimchi

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/kien-thuc-phap-luat/