Cẩm nang giúp cho các bạn đang và đã làm công việc tín dụng với những kiến thức căn bản nhất. Đây là sự đúc kết từ những năm làm trong ngành

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/