Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tập trung quản lý thu ngân sách chặt chẽ đúng quy định; Bội chi và nợ công đã được kiểm soát chặt chẽ; Lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; … Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 12-4 đến 16-4-2021.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/